Poliţia Locală a Municipiului Sibiu

0369-911

Cariere

Documente necesare înscriere concurs

DOCUMENTE ÎNSCRIERE CONCURS

a) copia actului de identitate;

b) formularul de înscriere;

c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate- număr pagini;

e) cazierul judiciar;

f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

h) C.V. (Model CV pentru descarcat)

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

 

DOCUMENTE ÎNSCRIERE CONCURS DE PROMOVARE ÎN FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE

a) formularul de înscriere;

b) copia actului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d) copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

e) copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate- număr pagini;

f) cazierul administrativ.