Poliţia Locală a Municipiului Sibiu

0369-911

Informaţii publice

  PREVENŢIE

 • Legislație referitoare la constatarea si sancționarea contravențiilor de Serviciul Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu

  legislatie primara:

  -OG nr. 99/2000, (**republicată**) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, publicat în Monitorul Oficial nr. 933 din 13 octombrie 2004
  -Legea nr. 50/1991 (*republicată*) -privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 31 august 2007

  -legislatie secundara:

  -OG nr. 2/2001, privind regimul juridic al ontravenţiilor, publicat în Monitorul Oficial nr. 410 din 25 iulie 2001
  -Legea nr. 155/2010 (*republicată*), publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 8 mai 2014

 • Drepturile şi obligaţiile Serviciului Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu în desfășurarea activității de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor contravenționale

  În domeniul activitatii comerciale:

  a) acţionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi a activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale;
  b) verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de operatori economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari în pieţele agroalimentare, târguri şi oboare, precum şi respectarea prevederilor legale de către administratorii pieţelor agroalimentare;
  c) verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;
  d) verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;
  e) verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare şi a locurilor de comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice;
  f) verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi funcţionare al operatorilor economici;
  g) identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale şi pe raza sectoarelor municipiului Bucureşti sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor servicii/instituţii de interes local şi aplică procedurile legale de ridicare a acestora;
  h) verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite prin acte normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale;
  i) cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;
  j) verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor, a produselor comercializate şi a serviciilor şi sesizează autorităţile competente în cazul în care identifică nereguli;
  k) verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;
  l) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor prevăzute la lit. a)-j), stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale.

  În domeniul disciplinei în construcţii şi al afişajului stradal, poliţia locală are următoarele atribuţii:

  a) efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu;
  b) efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia de executare a lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale;
  c) verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi orice altă formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii economice;
  d) participă la acţiunile de demolare/dezmembrare/ dinamitare a construcţiilor efectuate fără autorizaţie pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertăţii de acţiune a personalului care participă la aceste operaţiuni specifice;
  e) constată, după caz, conform atribuţiilor stabilite prin lege, contravenţiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii şi înaintează procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, în vederea aplicării sancţiunii, şefului compartimentului de specialitate care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism sau, după caz, preşedintelui consiliului judeţean, primarului unităţii administrativ-teritoriale ori al sectorului municipiului Bucureşti în a cărui rază de competenţă s-a săvârşit contravenţia sau persoanei împuternicite de aceştia.

 • Drepturile şi obligaţiile persoanelor care sunt supuse activităţii de control

  - dreptul de a contesta PVC

  - obligatie: sa nu impiedice/obstructioneze sub orice forma exercitarea atributiilor privind controlul

  - obligatie: să prezinte agentului constatator, la cerere, actul de identitate ori documentele în baza cărora se fac menţiunile prevăzute la art. 16 alin. (3).

 • Ce constituie contraventie

  Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează:

  Art.75 - Împiedicarea sau obstrucţionarea sub orice formă, de către comerciant sau de oricare altă persoană, a organelor autorităţilor administraţiei publice în exercitarea atribuţiilor lor privind controlul respectării prevederilor OG nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă – se sanctioneaza cu amenda de la 2000 la 5000 lei.

  Art. 73 din OG nr. 99/2000 prevede:

  6. vânzările de lichidare efectuate în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 18 lit. a)-g), cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei şi cu sistarea operaţiunilor de lichidare;
  7. nerespectarea prevederilor art. 19 alin. (1) şi ale art. 27 alin. (2), cu privire la notificare, cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei;
  8. neprezentarea la solicitarea organelor de control abilitate a documentelor legale privind justificarea situaţiei care a motivat lichidarea, conform dispoziţiilor cuprinse în art. 19 alin. (2), cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei;
  9. nerespectarea prevederilor art. 20, 23 şi 24, cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei şi cu sistarea vânzărilor de lichidare sau de soldare, după caz;
  10. realizarea vânzărilor de soldare în alte perioade decât cele prevăzute la art. 27 alin. (1), cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei şi cu sistarea vânzărilor de soldare;
  11. neprezentarea, la solicitarea organelor de control abilitate, a documentelor legale justificative, conform prevederilor art. 26 şi 31, cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei;
  13. utilizarea denumirii "soldare/solduri/soldări" sau a sinonimelor acesteia, în cazuri în care aceasta nu este în legătură cu o operaţiune de soldare astfel cum este definită de prezenta ordonanţă, cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei şi cu interzicerea practicării acestei denumiri.

  ART. 26 din Legea nr. 50/1991 prevede:

  (1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni:
  g) neanunţarea datei începerii lucrărilor de construcţii autorizate, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (8);

  Art. 7 alin. 8 Legea nr. 50/1991 prevede:

  (8) Investitorul are obligaţia să înştiinţeze autoritatea emitentă a autorizaţiei de construire, precum şi inspectoratul teritorial în construcţii asupra datei de începere a lucrărilor autorizate. În caz contrar, dacă constatarea faptei de începere a lucrărilor fără înştiinţare s-a făcut în termenul de valabilitate a autorizaţiei, data începerii lucrărilor se consideră ca fiind ziua următoare datei de emitere a autorizaţiei.

 • Procedura de lucru privind controlul activitatii de comercializare a produselor si serviciilor de piata

  -constatarea savarsirii contraventiei

  -se verifica in registrul unic şi în evidenţele autorităţii/instituţiei publice din care face parte, dacă contravenientul a beneficiat deja de avertisment

  -incheierea unu proces verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor insotit de planul de remediere facand mentiuni in acest sens in registrul unic de control

  -În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de remediere, se reia controlul şi se completeze partea a II-a a planului de remediere anexat la procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancţiunii şi, dacă este cazul, registrul unic de control, cu menţiuni privind modalitatea de respectare a măsurilor de remediere dispuse.

  -neindeplinirea de catre contravenient a masurilor de remediere se completeaza procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor si se aplica sanctiunea prevazuta de actul normativ, cu exceptia avertismentului

  -in cazul savarsirii din nou a aceeasi contraventii in termen de 3 ani de la data incheierii procesului –verbal de constatare a contraventiei, sunt aplicabile direct prevederile legale privind constatarea si sanctionarea contraventiilor.

 • Procedura de lucru privind controlul activitatii privind disciplina în construcții și afișajul stradal

  Se identificã în teren locația unde se desfãșoarã lucrãri de construcții

  Se verificã existența și respectarea autorizației de construire

  În termen de maximum 10 zile lucrãtoare de la data expirãrii termenului de remediere, autoritatea/instituþia publicã cu atributii de control are obligaþia sã reia controlul si sã completeze partea a II-a a planului de remediere anexat la procesul-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sancþiunii

  În situatia în care, cu ocazia reluãrii controlului, se constatã neîndeplinirea de cãtre contravenient a obligatiilor legale conform mãsurilor de remediere stabilite, în termenul acordat, agentul constatator încheie un alt proces-verbal de constatare a contravenþiei si de aplicare a sancþiunii, prin care se constatã sãvârsirea de contraventii si se aplicã sanctiunea/sanctiunile contravenþionale, altele decât avertisment, cu respectarea legislatiei care stabileste si sancþioneazã contraventiile.

  În cazul în care, în termen de 3 ani de la data încheierii procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii avertismentului, contravenientul săvârşeşte din nou aceeaşi contravenţie, sunt direct aplicabile prevederile legale în vigoare privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor.